Notice: Undefined variable: arrFilms in /www/derdekamer.php on line 51 GRATIS boeken - stichting Weeskinderen in Rwanda: Lidmaatschap De Derde Kamer
Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
stichting Weeskinderen in Rwanda
Hulpverlenen en delen vanuit het hart is de toekomst
Gratis boeken | Over de stichting | Resultaten Donaties en ANBI | Contact

Lidmaatschap De Derde Kamer

Logo De Derde Kamer

Onze voorzitster Ria van de Ven-Gijsbers is begin 2006 op persoonlijke titel voorgedragen en gekozen voor het lidmaatschap van "De Derde Kamer".

De Derde Kamer is een volksvertegenwoordiging op het gebied van internationale samenwerking en bestaat uit 150 leden. De Derde Kamer heeft tot doel meer aandacht voor die samenwerking te krijgen, zowel bij politici als bij het brede publiek. Daarnaast wil zij ideeën en oplossingen aandragen voor een betere ontwikkelingssamenwerking. Leidraad zijn de 8 Milleniumdoelen van de Verenigde Naties. In de Kamer hebben 120 personen uit grote en kleine Nederlandse organisaties zitting, alsmede 30 vertegenwoordigers uit de ontwikkelingslanden zelf.

  1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft moet in 2015 zijn gehalveerd t.o.v. 1990
  2. In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen
  3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen in 2005 voor jongens en meisjes in het middelbaar onderwijs
  4. Het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimaal 2/3 zijn teruggebracht t.o.v. 1990
  5. De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht t.o.v. 1990
  6. Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes
  7. Voor 2015 wordt een duurzaam milieu gewaarborgd door duurzame ontwikkeling te integreren in nationaal beleid en programma's. Er wordt een halt toegeroepen aan het onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen. Het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater wordt gehalveerd en voor 2020 zijn de levensomstandigheden van 140 miljoen mensen in sloppenwijken aanzienlijk verbeterd
  8. Er komt een mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling, met afspraken over goed bestuur, over de ontwikkeling van een eerlijk, open, voorspelbaar en goed geregeld handels- en financieel systeem, over een oplossing van de schuldenproblematiek en over de overdracht van nieuwe technologieën 
Ria en Kees
Ria deelt haar voorstel. (Foto Bob Karhof)

Zij heeft zich met name beziggehouden met voorlichting over de eenvoud en effectieve werking van ons "geitenproject". In het kader van de Millenniumdoelen valt dit onder armoedebestrijding. Verder promootte  zij het thema "Hulpverlening kan eenvoudig", waarvoor in 2006 door onze stichting een film werd gemaakt. Er kwam voor dit doel een Engelse en Franse vertaling van het voorlichtingsboekje "Hulpverlening kan eenvoudig".

Haar voorstel "Naar meer ontwikkelingssamenwerking op grassroot niveau" is op de website van De Derde Kamer (Update 2019: De website van De Derde Kamer bestaat niet meer)

Ons geitenproject is als werkwijze overgenomen door grote organisaties als Novib,  Cordaid en Unicef. De Europese Unie in Brussel heeft deze hulpwijze eveneens geaccepteerd en voert projecten uit in Polen, Hongarije en Roemenië.

Voor onze stichting zijn de opgebouwde contacten met de andere leden van De Derde Kamer van belang, omdat uitwisseling van ervaring de kwaliteit en de resultaten van ontwikkelingssamenwerking kunnen verhogen. 


Tijdens de Noord-Zuiddag in mei 2006 kwamen alle Derde Kamerleden bijeen. Ruud Lubbers (midden) is de ambassadeur van De Derde Kamer. (Foto Bob Karhof)
Tijdens de Noord-Zuiddag in mei 2006 kwamen alle Derde Kamerleden bijeen. Ruud Lubbers (midden) is de ambassadeur van De Derde Kamer. (Foto Bob Karhof)


Terug naar boven

Copyright ©2004-2021 stichting Weeskinderen in Rwanda www.weeskindereninrwanda.nl K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822